Algemene Voorwaarden Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten

 

 1. Organisatie en toepasselijkheid
 2. Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten is een kostenmaatschap, bestaande uit natuurlijke personen en een rechtspersoon. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten. De advocaten aangesloten bij de kostenmaatschap stellen zich tot doel het beoefenen van de advocatuur. Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die gegeven wordt aan de kostenmaatschap, de aangesloten advocaten of aan personen die in dienstbetrekking zijn van de kostenmaatschap of de aangesloten advocaten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de website die door de kostenmaatschap wordt onderhouden.
 5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 1, lid 2 en 3.
 6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen.
 8. Niet alleen de kostenmaatschap Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten en / of de daarbij aangesloten advocaten, maar ook alle (rechts-) personen – waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt aandeelhouders, bestuurders en (voormalig) werknemers van Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten , alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Knoester & Van der Hut Advocaten – die bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 1. Opdrachten en de uitvoering daarvan
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door één van de bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten, waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt.
 3. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of door de kostenmaatschap als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
 4. De bij Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten aangesloten advocaten beschouwen alle opdrachten als uitsluitend aan een van hen gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het voornoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 5. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
 6. De opdrachtgever stemt ermee in dat de contracterende advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten of paralegals onder diens verantwoordelijkheid.
 7. De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zullen bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.
 8. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

(i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de kostenmaatschap en bij de aangesloten advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten, voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

(ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment beschikbare communicatiemiddelen.

 1. De kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten behouden zich het recht voor om bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen, indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk achten. Bij het inschakelen van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. De kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten zijn niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en zijn gemachtigd, zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever, (mede) namens de Opdrachtgever voorwaarden die in de relatie tussen hen en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden en zo nodig tegen te werpen aan de opdrachtgever, zoals een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden.
 2. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 3. De bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten zijn gerechtigd de uurtarieven jaarlijks te indexeren. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. Daarnaast zijn de advocaten gerechtigd de uurtarieven gedurende de opdracht tussentijds aan te passen in verband met het aantal ervaringsjaren en/of de expertise van de betreffende advocaat of paralegal.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle verlangde gegevens en informatie, direct bij het tot stand komen van de opdracht te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte verstrekking van de relevante adres-, mail- en telefoongegevens, alsmede alle andere contactgegevens die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van contact met de opdrachtgever(s) .
 6. Indien de contactgegevens wijzigen, dient de opdrachtgever zelf (tijdig) zorg te dragen voor het doorgeven van de gewijzigde contactgegevens. Dit is ook het geval als de gegevens gewijzigd worden door een derde.
 7. Voor zover de opdrachtgever kennis heeft of redelijkerwijs zou moeten hebben van de contactgegevens en/of de wijziging van de contactgegevens van anderen, die van al dan niet directe invloed (zullen) zijn op de bepaling van de rechtspositie en/of uitgangspositie in de desbetreffende zaak, is de opdrachtgever gehouden deze gegevens door te geven.

 

 1. Declaratie en betaling
 2. Voor de uitvoering van een opdracht is Opdrachtgever in beginsel het honorarium van de advocaat verschuldigd. Het toepasselijk tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. Onbelaste/belaste verschotten, BTW, 6% kantoorkosten, griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor getuigen/deskundigen, uittreksels uit (openbare) registers en aangetekende brieven worden doorberekend en komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Het honorarium kan een vastgesteld uurtarief zijn, hetgeen alsdan wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd in eenheden van 6 minuten. Ook kan een vast honorarium, in de zin van een fixed price, met begrenzing in tijd worden overeengekomen waarover omzetbelasting is verschuldigd.
 4. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten zijn gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot te vragen. Deze zal worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 5. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten nemen tevens opdrachten aan die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp. Ingeval door de Raad voor Rechtsbijstand aan de

opdrachtgever een toevoeging is verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat zoals opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (in plaats van het honorarium genoemd in artikel 3 lid 1). Ingeval de toevoeging wordt ingetrokken, zal alsnog het honorarium als bedoeld in artikel 3 lid 1 in rekening worden gebracht.

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op die factuur genoemde en ten name van de contracterend advocaat gestelde bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de kostenmaatschap en / of de contracterend advocaat gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling zijn de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke procedure komen hier voorts de proceskosten bij. Incassokosten worden in redelijkheid en billijkheid vastgesteld op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,=. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom.
 3. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en in haar administratie vast te leggen. De kostenmaatschap en behandelend advocaat is in voorkomend geval op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft bij de autoriteiten te melden.
 4. Derdengelden

Gelden die de kostenmaatschap en aangesloten advocaten ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Knoester & Van der Hut Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden zoals hier bedoeld geen rente vergoed.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten, evenals schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 5. De aansprakelijkheid van de contracterende advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. Indien genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 5.000,00.
 4. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten nemen bij de beveiliging van de gegevens van de Opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Zij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de betrachte zorg. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten zijn evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 5. De advocaat is voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van ingeschakelde derden conform artikel 2 lid 8 niet aansprakelijk. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten voor alle aanspraken en kosten van derden indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes (6) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de kostenmaatschap en/of aangesloten advocaten aansprakelijk wordt gehouden.

 

 1. Archivering
 2. De kostenmaatschap en aangesloten advocaten werken uitsluitend met digitale dossiers. Na het einde van de opdracht kan de opdrachtgever binnen een termijn van vier weken verzoeken om in het digitale dossier aanwezige stukken op diens verzoek aan hem gratis af te geven. Indien de opdrachtgever de stukken niet zelf komt ophalen, kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.
 3. Het digitale dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard. Opvragen van stukken is gedurende deze periode mogelijk tegen vergoeding van € 25,00 teneinde het dossier uit het archief te lichten en de gevraagde stukken ter beschikking van de opdrachtgever te stellen. Na afloop van deze termijn worden de stukken vernietigd.

 

 1. Opzegging
 2. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen.
 3. De kostenmaatschap en/of aangesloten advocaten hebben de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend.
 4. Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden.

 

 1. Klachtenregeling en beoordeling
 2. Op iedere overeenkomst van opdracht die door de kostenmaatschap en / of de aangesloten advocaten met de Opdrachtgever wordt aangegaan, is de interne kantoor klachtenregeling van toepassing. Klachten omtrent declaraties dienen binnen een periode van veertien (14) dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden, waarbij voldoende duidelijk en specifiek omschreven dient te worden waar de klacht op ziet. Deze klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via de website van de kostenmaatschap.
 3. Wanneer de interne klachtenregeling niet tot een oplossing leidt, zal de klacht voor een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Opdrachtgever verklaart zich met deze wijze van afdoening onvoorwaardelijk akkoord.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de kostenmaatschap en/of de aangesloten advocaten in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 5. De bij de kostenmaatschap aangesloten advocaten zenden in willekeurige zaken na afronding een e-mailbericht met daarin een weblink aan de cliënt, met het verzoek of zij een beoordeling willen geven van hun ervaring met het kantoor. Deelname hieraan is vrijwillig. In voorkomende gevallen kan uw beoordeling anoniem op onze website worden geplaatst.

 

 1. Overig
 2. Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten is gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64031594.
 3. Op alle aan de kostenmaatschap en aangesloten advocaten verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de kostenmaatschap en/of aangesloten advocaten en Opdrachtgever mocht ontstaan, en dat niet door middel van de kantoorklachtenregeling is opgelost, kennis te nemen.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn na toezending van de gewijzigde versie toepasselijk op de voortgezette dienstverlening door de kostenmaatschap en/of aangesloten advocaten.